search

Услуге

23.06.17. Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-PM/2017-06
16.06.17. Јавна набавка бр. 27/2017 – Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС.
14.06.17. Јавна набавка бр. 28/2017 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја
07.06.17. Јавна набавка бр. 34/2017 – Набавка електронских комуникационих услуга – интернет
06.06.17. Јавна набавка бр. 30/2017 - Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина
06.06.17. Јавна набавка бр. 70/2017 - Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута IIB реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари – петља Умчари
02.06.17. Јавна набавка бр. 67/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 28, од Малог Зворника до Грачанице
02.06.17. Јавна набавка бр. 25/2017 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање „MEGA – HERMES“
18.05.17. Јавна набавка бр. 22/2017 - Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA 158 и површинске раскрснице државног пута IIA 158 и државног пута IIБ 438, у месту Грделица
18.05.17. Јавна набавка бр. 8/2017 - Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса ПП средстава, опреме и уређаја
17.05.17. Јавна набавка бр. 19/2017 - Консултанске услуге из области управљања људским ресурсима (HR Management)
15.05.17. Јавна набавка бр. 23/2017 - Обрада података са бројача саобраћаја за 2016. годину
12.05.17. Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS2-RSAC/2016-07
10.05.17. Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја, ИД бр. Уговора: RRSP/CS2-RSATC/2016-06
28.04.17. Јавна набавка бр. 24/2017 - Осигурање новца у транспорту
27.04.17. Јавна набавка бр. 158/2016 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ -19, деоница: Визић – Ердевик, км 3+817 – км 11+740, Л =7,92 км
25.04.17. Јавна набавка бр. 18/2017 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - MICROSOFT лиценце
24.04.17. Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-RSA4/2017-05
24.04.17. Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-TC4/2017-04
21.04.17. Јавна набавка бр. 17/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IIA реда број 152, од Тополе до Бућиног гроба

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602