search

Одељење за заштиту животне средине

Одељење за заштиту животне средине

У оквиру Сектора за стратегију , пројектовање и развој налази се Одељење за заштиту животне средине. Полазна основа за рад Одељења су нови Закони у вези са овом облашћу:

ico-adobe - Закон о заштити животне средине
ico-adobe - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Закон о процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Карта заштићених природних добара Србије
ico-adobe - Закон о управљању отпадом
ico-adobe - Закон о водама
ico-adobe - Закон о заштити ваздуха
ico-adobe - Закон о заштити од буке у животној средини
ico-adobe - Закон о заштити природе

Mapa dobraИнжењери - специјалисти за ову област формулишу политику и стратегију развоја управљања животном средином на путевима, у средњерочном периоду. Баве се развијањем метода и оперативним техникама за подизање еколошке свести на нивоу политике, програма, пројеката, као и на оперативном нивоу.

Одељење припрема и организује перманентну обуку инжењерског кадра ЈППС, пројектаната, надзорних органа и извођача радова, као и стручна усавршавања и информисање о заштити животне средине. Такође, организује мулидисциплинарне тимове за проверу стања заштите животне средине на путевима, ради на припреми упутстава и пруручника у циљу дефинисања процедура којима се обезбеђује потребан ниво квалитета радова, затим Студија о процени утицаја итд, као резултат Твининг програма који је реализован са шведском путном администрацијом.

На основу индикатора животне средине на путевима, Одељење редовно информише претпостављене о тренутном стању као и о конкретним акцијама које ЈППС треба да предузме како би се подољшала заштита животне средине на путевима, кроз све фазе пројектних циклуса путних пројеката. Током инспекцијских контрола, обезбеђује се квалитетна комуникација и упознавање републичких инспекцијских органа са мерама које ЈППС предузима у складу са законским обавезама.

Одељење даје пуну подршку међународним организацијама из ове области и активно учествује у обављању свих активности у вези са заштитом животне средине и у пројектима који се финансирају од стране међународних финансијских институција (WБ, EBRD, EIB, SIDA), како израдом тендерске документације тако и израдом периодичних извештаја о напретку потпројеката који се тичу животне средине; израђује планове заштите (EMP-Environmental Management Plan), у складу са процедурама дефинисаним од стране Банака које финансирају пројекте.

Такође се остварује сарадња са надлежним институцијама из области заштите животне средине, пре свега са Министарством животне средине и просторног планирања, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, са предузећем "Србијаводе", Заводом за заштиту природе Србије, Заводом за заштиту споменика културе, надлежним републичким инспекцијским органима итд.


ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА:

Спровођење надзора над пројектовањем и имплементацијом мера заштите животне средине у процесу пројектовања, изградње, реконструкције и рехабилитације путева.

Праћење реализације програма, планова и пројеката у путном сектору и спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину, сагласно важећој правној регулативи која дефинише ову област.

Спровођење поступка процене утицаја на животну средину, сагласно Закону о процени утицаја на животну средину.

Спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, сагласно законском оквиру који регулише ту област.

Стратешка процена утицаја на животну средину

Студије о процени утицаја на животну средину (download страница)

Подношење захтева за добијање Мишљења Министарству животне средине и просторног планирања, у вези са потребом о процени утицаја пројеката из области рехабилитације, ојачања и побољшања путева.

Подношење захтева за добијање Решења Министарству животне средине и просторног планирања о потреби процене утицаја за пројекте из области периодичног одржавања, који се реализују у еколошки осетљивом окружењу, односно за пројекте са листе II правилника о листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Прибављање услова Завода за заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе.

Подношење захтева за одлучивање о потреби процене утицаја Министарству животне средине и просторног планирања.

Спровођење процедуре јавног оглашавања различитих фаза у поступку процене утицаја.

Обезбеђивање захтева за добијање Решења надлежног Министарства о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину.

Подношење Захтева надлежном министарству за одлучивање о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину ( касније се иста подноси на сагласност и добија Решење о сагласности надлежног министарства ).

Учествовање у поступку јавне расправе и јавног увида о горе наведеној струдији.

Учествовање у изради дела пројектног задатка у вези са израдом Генералних, Идејних и Главних пројеката, контролисање пројектаната у процесу израде Студија/Усаглашеност са Пројектним задатком и Решењем о утврђивању обима и садржаја Студије донетим од стране надлежног Министарства. Посебна пажња се посвећује предлогу техничких мера , као и касније у фази реализације пројекта –спровођења истих.

Мониторинг током изградње, реконструкције и рехабилитације.

Вест:

ico-adobe - Стратешке карте буке
ico-adobe - Урађено упутство за мониторинг
ico-adobe - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда
ico-adobe - Студија истраживања снежних наноса на државним путевима I реда

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602