search

Karte za besplatan prolazak

U okviru Odeljenja zajedničkih poslova sektora, obavljaju se poslovi izdavanja karata za prolaz auto-putevima Srbije:

 • Karte za besplatan prolaz auto-putevima izdate invalidnim i pravnim licima prema pravilniku i odobrenju direktora JP “Putevi Srbije“
 • Karte za plaćanje putarine - pretplatne karte

JP „Putevi Srbije” obaveštava sve korisnike koji su na osnovu Zakona o javnim putevima, član 24. oslobođeni plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva, sledeće:


Dozvole koje se odnose na invalidna lica su trajnog karaktera.

Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE“.

Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće:

 • Rešenje nadležne institucije u kojem je izražen stepen telesnog,senzorskog,mentalnog,duševnog oštećenja. Rešenje mora biti opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem.
 • Za invalide rada: Kopija Rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • Za maloletna lica: Kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad ili Opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti.
 • Za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata): Kopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu.
 • Kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo koje koristi osoba sa invaliditetom.
 • Kopija lične karte osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica.
 • Ukoliko vozilo nije u vlasništvu osobe sa invaliditetom potrebno je da vlasnik vozila dostavi kopiju lične karte.
 • Fotografija osobe sa invaliditetom, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi na CD-u.

Potrebna dokumenta sa naznakom za Sektor za naplatu putarine, Odsek za kontakte sa korisnicima puta treba slati na sledeću adresu:

 • JP ”Putevi Srbije”, Bulevar Kralja Aleksandra 282, Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22, pak 149602.

ili doneti lično na adresu:

 • JP ”Putevi Srbije”, Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica).


Informacije o potrebnim dokumentima za podnošenje zahteva za besplatan prolazak auto-putevima možete preuzeti ovde (kliknuti za veću sliku):

NAPOMENA: Ukoliko se potrebna dokumenta dostavljaju:

 • PUTEM POŠTE - sve kopije dokumenta moraju biti overene u sudu ili opštini
 • LIČNO - pored navedenog, uz kopiju overenog rešenja o stepenu invalidnosti priložiti original istog na uvid
 

Vlasnik se obavezuje da prilikom uključivanja na auto-put na naplatnoj stanici uzme magnetnu karticu za deonice Beograd – Niš, Beograd – Šid i Beograd – Subotica.

Prilikom isključivanja sa auto-puta, vlasnik je dužan da na naplatnoj stanici preda magnetnu karticu uz pokazivanje karte za besplatan prolazak.

Korisniku dozvole za besplatan prolazak koji na izlaznom naplatnom mestu poseduje kartu za besplatan prolazak i magnetnu karticu, a iz koje se može utvrditi da je koristio drugu relaciju od označene na magnetnoj kartici, obračunavaće se naknada za relaciju utvrđenu sa kartice, bez obzira što korisnik poseduje kartu za besplatan prolazak.

Korisnik koji na izlaznom naplatnom mestu ne poseduje magnetnu karticu, dužan je da plati putarinu za najdužu relaciju auto-puta kojom je putovao, uvećanu za troškove vanrednog postupka.

Dozvole za besplatan prolazak auto-putem važe samo ukoliko je vlasnik iste u vozilu ili upravlja vozilom. U protivnom, dozvola će biti oduzeta i biće pokrenut prekršajni postupak.


Pretplatne karte

Naknadu za određene deonice auto-puteva učesnici u saobraćaju (pravna i fizička lica) sa vozilima domaćih registarskih oznaka, mogu platiti pretplatnim, mesečnim i godišnjim kartama JP „Putevi Srbije“.

„Pretplatne karte“ obuhvataju sledeće podatke:

 • Registarski broj vozila,
 • Broj pretplatne karte,
 • Relacija za koju je karta kupljena
 • Mesec izdavanja (period važnosti izdate karte)

Visina mesečne pretplatne karte obračunava se tako što se iznos naknade za određenu relaciju množi brojem 40 i važi za naznačeni mesec.

Visina godišnje pretplatne karte obračunava se tako što se iznos naknade za određenu relaciju množi brojem 400 i važi za 12 meseci od meseca izdavanja.

Takođe, svi učesnici u saobraćaju vrše plaćanje putarine prema utvrđenom cenovniku JP „Putevi Srbije“.

Kontakt

Sektor za naplatu putarine
Odeljenje zajedničkih poslova Sektora
Korisnički centar
11050 Beograd 22, Ustanička 64/V sprat, pak 164606
besplatan broj telefona 0800 111 004

Е-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Е-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602