search

Odeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju

Odeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju

 Mapa evropskih koridora (316kb)
Mapa evropskih koridoraOdeljenje za projektnu i plansku dokumentaciju prati izradu Generalnih, Idejnih, Glavnih projekta puteva i svih objekata i instalacija koje se nalaze u zoni puta i za potrebe ovih projekata priprema projektne zadatke.

Odeljenje priprema dokumentaciju potrebnu za realizaciju dugoročnih i srednjeročnih programa i planova razvoja puteva i prati i učestvuje u radu stručnih komisija i timova u vrednovanju projektnih rešenja i izboru najpovoljnijih, sve do stručne i formalno pravne verifikacije projekta.

Odeljenje na osnovu ugovorenih rokova prati dinamiku realizacije obrađivanjem tehničke dokumentacije i kontroliše mesečne situacije za izvršenje ugovorenih usluga, a vrši i izradu tendera javne nabavke tehničke dokumentacije.

U delokrug rada odeljenja spada i planska dokumentacija. Odeljenje se organizuje, koordinira i angažuje na pripremi i izradi Programa za izradu planske dokumentacije. Na osnovu aktivnih ugovora, prati dinamiku obrađivača, dinamiku realizacije obrađivača i kontroliše njihove situacije za izvršenje ugovorenih uslova. Takođe vrši obradu predmeta kojim se izdaju uslovi za izradu Programa za prostorne, generalne i urbanističke planove, izvoda iz plana za izgradnju puteva i akata o urbanističkim uslovima, a vrši i izradu tendera, javne nabavke za izradu planske dokumentacije.

Odeljenje izvršava i prati realizaciju svih potrebnih uslova, mišljenja i saglasnosti za izradu planske i tehničke dokumentacije. Priprema i pribavlja rešenje za izvođenje radova, odluke i zaključci u vezi sa realizacijom i planskom i tehničkom dokumentacijom.  
 

AKTIVNOSTI ODELjENjA U VEZI SA PLANSKOM DOKUMENTACIJOM:  

Izdavanje uslova za izradu planske dokumentacije za prostorne i urbanističke planove, na teritoriji Srbije.  
Izdavanje uslova prilikom preispitivanja planskih dokumenata
Izdavanje uslova za izradu urbanističkih projekata/ parcelacija, preparcelacija, instalacije
Izdavanje uslova za potrebe Akta o urbanističkim uslovima za lokacije koje se nalaze u koridorima objekata u nadležnosti JP" Putevi Srbije"
Izdavanje uslova za izradu Urbanističkih uslova za određene lokacije sa priključenjem na saobraćajnu infrastrukturu
Ispravljanje granica katastatarskih parcela (u skladu sa važećim planskim osnovom)
Pokretanje procedure za izdavanje Akta o urbanističkim uslovima za potrebe JP "Putevi Srbije" 
 

AKTIVNOSTI ODELjENjA U VEZI SA PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM: 

Pokretanje postupka za izradu Generalnih, Idejnih, Glavnih projekta za potrebe JP "Putevi Srbije".
Pokretanje i sprovođenje postupka javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama.
Izrada Projektnih zadataka za sve nivoe projetne dokumentacije, koja je u nadležnosti JP "Putevi Srbije".
Koordiniranje projektnim ciklusom sa odeljenjima za zaštitu životne sredine i bezbednosti saobraćaja prilikom izrade svih varijanti projektnih zadataka.
Monitoring nad procesom projektovanja i koordinacija između projektanata i tehničke kontrole.
Podnošenje zahteva za izdavanje Izvoda iz plana za izgradnju putnih pravaca za potrebe JP" Putevi Srbije"
Podnošenje zahteva radi dobijanja Rešenja resornog ministarstva, za izgradnju i rekonstrukciju, rehabilitaciju puteva i svih objekata i instalacija koje se nalaze u zoni puta.
Organizovanje javnih promocija ključnih projekata , u saradnji sa društvom za puteve Srbije, kao i privrednim komorama .
Sarađivanje sa drugim Sektorima unutar JP "Putevi Srbije" u vezi sa predradnjama pri izradi tendera za izvođenje radova.


ico-adobe - Zakon o planiranju i izgradnji (440kb)
ico-adobe - Pravilnik o sadržini, obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata (175kb)
ico-adobe - Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta (31mb)
ico-adobe - Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva
ico-adobe - Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602