JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Одељење за стратешко планирање, студије и развој

Карта основне мреже путева
дужине 1627км (217кб)

Полазна основа за рад Одељења за стратешко планирање, студије и развој су: 
ico-adobe - Политика транспорта у Европи до 2010. (пдф,2,15mb)
ico-adobe - Анекс I (енглески језик, 130kb) 
ico-adobe - Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. године до 2015.године. (578 кб) 

Одељење за стратешко планирање, студије и развој је активно учествовало у раду на Пројекту "Изградња институционалних капацитета у сектору транспорта". Пројекат је реализован у Министарству инфраструктуре кроз 18 тематских извештаја који су дали основе за будуће реформе сектора транспорта, а финансиран је од стране Европске агенције за реконструкцију. Један од главних резултата је била израда Нацрта Стратегије и политике развоја сектора саобраћаја до 2015.године, који је касније модификован, усаглашен и усвојен под називом: Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. године до 2015.године.

Обзиром на чињеницу да Република Србија тренутно има статус земље потенцијалног кандидата за пуноправно чланство у ЕУ, као и да се врло брзо очекује примена Привременог Споразума о стабилизацији и придруживању Републике Србије са Европском Унијом и стицање статуса земље кандидата за пуноправно чланство у ЕУ, Одељење се од почетка формирања активно укључило у процес јачања институционалних капацитета за подржавање свих активности везаних за процес придруживања Европској Унији.

Између осталог, у протеклих годину дана Србија је радила на стварању предуслова за приступ структурним фондовима Европске Уније (Закључен је програм на нивоу Србије од милијарду EУР претприступне помоћи Србији у периоду од 2007- 2011. године). Одељење активно учествује у свим радним групама по ресорним министарствима које се баве овом проблематиком, владиним агенцијама, привредним коморама итд.

Одељење је у претходном периоду успоставило сарадњу са Републичким заводом за развој у смислу израде методологије за мерење развијености општина, подршке изради Нацрта Стратегије одрживог развоја Републике Србије, Нацрта Стратегије грађевинарства. 

Одељење је тренутно укључено у пројекат Владе Републике Србије "Ка ефикаснијем спровођењу реформи", који је оријентисан ка суштинском јачању капацитета органа и организација државне управе, преко ресорних министарстава за процес планирања и планског буџетирања кроз израду стратешки циљно оријентисаних Годишњих оперативних планова Министарства, ради успостављања побољшања расподеле буџетских средстава и бољег искоришћавања међународне помоћи и праћења извршења планираних и предложених Пројеката.

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА:

Одељење даје подршку реализацији пројеката који се финансирају од стране Међународних финансијских институција и Европских фондова.

Одељење прати све нове Директиве, Техничке прописе, стандарде, Законе који су у директној вези са процесом израде техничке документације , као и све актуелне иницијативе везане за Процес хармонизације техничких прописа, стандарда и придруживања ЕУ. 

Одељење активно прати све промене везане за:
путну администрацију, представљање могућег развоја организације, принципа рада и административних процедура;
финансирање путева, представљање алтернативних приступа за финансирање путева; 
стратешке анализе и дугорочно планирање за очување и развој путне мреже.

Учествује у изради и праћењу реализације са техничког аспекта Годишњег Плана ЈП "Путеви Србије".

Одељење за стратешко планирање, студије и развој активно учествује у реализацији ″Меморандума о разумевању″ који је предвиђен Акционим планом за реализацију приоритета и Европског партнерства (усвојен од стране Владе РС крајем 2004.године)." Меморандум о разумевању" предвиђа успостављање Канцеларија за надгледање саобраћаја у Југоисточној Европи (South-East Europe Transport Observatory) са којом је успостављена трајна сарадња.

Одељење је активно учествовало у реализацији трогодишњег Двојног споразума (Twinning agreement) са Шведском путном администрацијом. Аранжман је обухватао консултантске услуге и обуке везане за: имплементацију радова на редовима редовног одржавања путева (Подршка кредиту Светске банке која је једним делом обухватао и промовисање савременом приступу уговарања радова заснованог на нивоу квалитета услуга), унапређење безбедности саобраћаја, системско решење питања заштите животне средине у путном коридору и унапређење планирања и управљања путном мрежом. Резултати су следеће усвојене Политике ЈП "Путеви Србије", које можете преузети кликом миша на жељени документ.

ico-adobe - Приручник за анализу трошкова и добити, пдф
ico-adobe - HEATCO-Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment –Развој усаглашеног европског приступа за одређивање трошкова транспорта и процену пројекта
ico-adobe - Guide for Cost –Benefit Analysis on Investments Project - Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession –European Commission –Directorate General for Regional Policy-Водич за анализу трошкова и користи за инвестиционе пројекте, припремњен од стране Генералног директората за регионалну политику Европске комисије

ico-adobe - Национална инфраструктура геопросторних података - НИГП у Републици Србији - путна мрежа 
ico-adobe - Стратегија успостављања инфраструктуре просторних података у Србији - нацрт

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version