JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Bonovi za plaćanje putarina

18.07.13. OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI PRODAJE BONOVA ZA NAPLATU PUTARINE

JP "Putevi Srbije" obaveštava javnost da je obustavljena prodaja bonova za naplatu putarine, do donošenja odluke nadležnih organa o ukidanju istih.

Nakon donošenja navedene odluke na internet prezentaciji JP "Putevi Srbije" biće objavljeno obaveštenje o zameni bonova koje korisnici poseduju.


U skladu sa tačkom 5. Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta –putarina ("Sl. glasnik RS" br. 56/06,42/07,126/07,20/08,12/09) naknada za puteve za vozila domaće registracije može se plaćati kupovinom bonova različitih apoena, čiji ukupni minimalni iznos pri jednokratnoj kupovini iznosi 10.000,00 dinara.


UPUTSTVO ZA KUPOVINU BONOVA

Kupci bonova za putarinu (minimalni iznos 10.000,00 dinara) uplaćuju sredstva za kupovinu bonova za putarinu na tekući račun posebne naknade za upotrebu puta (putarine) koji se vodi kod Uprave za trezor broj 840-714581843-92 po modelu 97 i pozivu na broj prema spisku opština, a na osnovu ispostavljenog predračuna.  

Po uplati bonova za putarinu, kupci dolaze kod blagajnika da podignu bonove, uz kopiju izvoda računa poslovne banke, odnosno kopiju naloga za uplatu i ovlašćenja da mogu preuzeti bonove. Prilikom preuzimanja bonova kupci su dužni da daju na uvid važeću ličnu kartu.

Prodaja bonova vrši se u Sedištima Odseka i to:

 Мesto  Аdresa Тelefon 
 Beograd   Ljube Čupe 5  011/30 84 225
 Niš  NS 29 Niš, Gornja Тоponica  018/601 466
 Novi Sad  Bul. kralja Аleksandra 28a  021/442 620
 Šimanovci  NS Šimanovci  022/481 336

Blagajnik, nakon provere izvoda putarine kao dokaz o uplati, izdaje račun koji glasi na iznos uplaćenih bonova i vrši predaju bonova. Lice koje preuzima bonove potpisuje račun i na račun upisuje broj lične karte.

Izgled bonova

BonoviBonoviBonovi

BonoviBonoviBonovi

Bonovi 

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2013. All rights reserved.

Top Desktop version