JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Nadzorni odbor

Akta Nadzornog odbora

- 29.09.14. Odluka o izmeni Statuta JP "Putevi Srbije"

- 10.10.14. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik

- 29.09.14. Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2013. god.

- 14.02.14. Usvojena odluka - izveštaj o popisu imovine i obaveza JP "Putevi Srbije" sa stanjem na dan 31.12.2013. god.

- 14.02.14. Obrazloženje usvojene odluke o popisu - 14.02.2014. god.

- 15.01.14. Usvojena odluka o imenovanju članova za komisiju za reviziju

- 18.07.13. Usvojena odluka o imenovanju sekretara i zapisničara


Rešenja Vlade

- 20.11.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. i JP "Putevi Srbije"

- 31.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopuni odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

- 29.07.14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Putevi Srbije“ za 2014. god.

- 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 - Sadržaj

- 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 - Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP "Putevi Srbije" za 2014. god.

- 28.07.14. Sl. glasnik RS, br. 78 - Odluka o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

- 27.05.14. Izvod iz sl. glasnika u kome je objavljeno rešenje o davanju saglasnosti na p.p. JP “Putevi Srbije” za 2014. god.

- 26.05.14. Resenje o davanju saglasnosti na program poslovanja 2014. god.

- 08.11.13. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

- 08.11.13. Rešenje o dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"

- 05.07.13. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog Odbora JP "Putevi Srbije"


Ostalo

- 10.10.14. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

- 10.10.14. Plan o izmenama i dopunama plana nabavki za 2014. god.

- 29.09.14. Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2013. god.

- 17.09.14. Nacrt ugovora o pripajanju 10.09.2014. god.

- 27.02.14. Usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

- 03.02.14. Rešenje APR-a - Registracija predsednika i članova izvršnog odbora

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version