Издавање услова за планска документа


Неопходна документација за издавање услова за израду планских докумената:

ico-pdf - 1. Неопходна документација за издавање услова за израду просторних планова

ico-pdf - 2. Неопходна документација за издавање услова за израду генералног урбанистичког плана

ico-pdf - 3. Неопходна документација за издавање услова за израду плана генералне регулације

ico-pdf - 4. Неопходна документација за издавање услова за израду плана детаљне регулације

ico-pdf - 5. Неопходна документација за издавање услова за израду урбанистичко-техничког документа - урбанистичког пројекта

ico-pdf - 6. Неопходна документација за издавање услова за израду урбанистичко-техничког документа - пројекат препарцелације и парцелације