02.06.20. Представљање Система менаџмента енергије у ЈП „Путеви Србије“

У ЈП „Путеви Србије“ одржано је предавање и обука кадрова за систем менаџмента енергије у оквиру припреме за сертификацију и имплементацију Система управљања енергијом, као једном од главних компонената друштвено одговорног пословања.

Енергетски менаџмент ће праћењем и анализом коришћења и потрошње енергије и спровођењем мера енергетске ефикасности обезбедити уштеду енергије и ресурса, омогућити дугорочно очување животне средине и бољу економску одрживост процеса рада.

Имплементација и интеграција стандарда СРПС ИСО 50001:2018, којим су прецизирани захтеви за успостављање, примену, одржавање и побољшање система енергетског менаџмента, јесте основа за израду акционих планова и постављање циљева за потрошњу енергије.

Носилац имплементације стандарда у ЈП „Путеви Србије“ је Одељење за енергетски менаџмент, као посебна организациона јединица Сектора за стратегију, пројектовање и развој, уз подршку и координацију Одељења за интегрисане менаџмент системе Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају и Стручног консултанта Проф. др Војислава Божанића, дипл.инж.машинства.

Промовисање важности, спровођење и поштовање законских прописа из области енергетског менаџмента захтева активну улогу свих Сектора ЈП „Путеви Србије“ и оспособљавање запослених кроз обуке, мотивацију и промену навика ради истих или виших пословних резултата уз мањи утрошак енергије.


Штампа