18.07.14. Информација о успешној надзорној провери и продужењу сертификата ISO 9001:2008

Обавештавамо јавност да је у оквиру надзорне провере спроведене у ЈП „Путеви Србије” почетком јула, сертификационо тело ТМС (Cooperation partner TUV SUD) дало позитивну оцену и потврду за продужење сертификата по ISO 9001:2008. Надзорна провера је оцењена као веома успешна и показала је висок степен усклађености сложеног система ЈП „Путеви Србије” са захтевима стандарда.

По извештају оцењивача из сертификационе куће ТМС, презентовано је унапређење свих пословних функција и процеса.

Кроз Одељење са односе са јавношћу је успостављена бржа, транспарентниja и ефикасниja комуникација са корисницима, док Сектор наплате путарине који је отворио Кориснички центар, стоји на располагању за сва питања корисницима ауто-путева.

У Сектору за одржавање јавних путева I и II реда изузетно се ефикасно реаговало након елементарне непогоде од поплава и то кроз израду елабората о поплавним подручјима, а везано за рангирање приоритета у санацијама. Успостављени су добри модели извештавања о остварењу циљева квалитета, који су дефинисани за сваки ниво и сваку пословну функцију (чиме је успостављена методологија management by objectives на нивоу целог предузећа). Похваљено је и проактивно деловање везано за преузимање модернизоване опреме за надзор и управљање над тунелима кроз захтеве за проверу система, израду неопходне документације и процедура. Знатно унапређење процедура, боље дефинисање циљева квалитета као и ефикасна примена захтева квалитета у реализацији пословних функција оцењено је и у појединим секторима предузећа- Сектору за стратегију, пројектовање и развој, Сектору правних, кадровских и општих послова, Сектору за инвестиције као и Сектору за економско финансијске и комерцијалне послове. Кроз препоруке за овако сложен систем, наглашена је потреба организационог јачања система квалитета кроз виталне корпоративне функције. Такође, један од акцената на унапређењу система квалитета у наредном периоду, ће се односити на усаглашавање са захтевима стандарда ISO 9001, чија се ревизија очекује 2015.године и чије новине произилазе из реалних потреба савременог пословања и које је неопходно увести у пословање ЈП „Путева Србије“.

 


Штампа