Изградња комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“

Радови у току

Изглед будућег комплекса

                       

У току су радови на изградњи комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“ и базе за одржавање путева на државном путу I А реда број 1 (ауто-пут Е-75), деоница Београд - Ниш на км 605+635. 

Пројектом изградње чеоне наплатне станице Врчин и базе за одржавање путева, планирано је да комплекс чеоне наплатне станице буде лоциран јужно од постојеће петље Врчин на стационажи 605+635, а у складу са просторним планом инфраструктурног коридора државног пута I A реда број 1 (ауто пута Е-75), деоница Београд – Ниш. Измештање постојећег комплекса наплатне станице “Бубањ Поток“ на нову локaцију планирано је због укрштања Обилазнице око Београда са државним путем I A реда број 1 (ауто пута Е-75). На локацији постојеће налатне станице планирана је изградња денивелисане петља којом се остварује укрштај два овако значајна путна правца какви су обилазница око Београда и државни пут I A реда број 1 (ауто пута Е-75).

Kао најповољнији понуђач за извођење радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“ и базе за одржавање путева изабрана је Група понуђача коју чине „STRABAG“ ДОО Београд, АД „ВОЈВОДИНАПУТ“ Панчево и ПЗП „ЗАЈЕЧАР“ АД Зајечар. Уговор је потписан 12.01.2016.године. Група понуђача је уговорила посао на изградњи новог комплекса чеоне наплатне станице Врчин за 2.095.241.098 динара. Рок за завршетак уговорених радова је 15.05.2017.године. Поред чланова групе понуђача наведених у претходном, номиновани су и следећи подизвођачи: „Институт Михајло Пупин“ доо Београд за радове на инсталацији система за видео надзор и управљање системом наплате путарине; „Србијааутопут“ доо Београд као подизвођач за земљане радове и постављање саобраћајне сигнализације и опреме;  „Виа Пројект“ доо Београд и „Машинопројект Копринг“ ад Београд за израду пројектне документације. 

Стручни надзор на изградњи комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“ обављаће је група понуђача „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО и „ГЕОПАНОНИЈА“ ОД.  

Приликом израде техничке документације за коплекс чеоне наплатне станице „Врчин“ на коначан изглед саобраћајног платоа утицале су потребе у погледу броја саобраћајних трака и острва у зони наплате, а произишле из анализе података о саобраћајном оптерећењу постојеће наплатне станице „Бубањ Поток“ у вршним месецима (јул и август), конфигурација терена, ивична градња, карактеристике тла и остали теренски услови који су морали бити узети у обзир. На основу претходно побројаних фактора предвиђено је да се саобраћајни плато комплекса чеоне наплатне станице и путне базе за одржавање путева прошири из профила аутопута на укупну ширину од 130.20м. 

Прва фаза обухвата изградњу четири саобраћајне траке будуће наплатне станице са комплетним опремањем истих. Саобраћајне траке се налазе на крајњој десној страни будућег саобраћајног платоа гледано из правца Београда ка Нишу. Након њихове изградње целокупни саобраћај ће бити пребачен на њих, а потом настављени радови на изградњи осталих трака.

Саобраћајни плато је у функцији наплате путарине и на њему се налазе саобраћајне траке и острва са кабинама и осталим потребним садржајима, надстрешница, као и управни објекат смештен на пасарели изнад платоа. На саобраћајном платоу предвиђене су укупно 23 саобраћајне траке и 22 саобраћајна острва. Зона излаза (наплате) садржи укупно 17 саобраћајних трака, од чега су 3 реверзибилне. Зона улаза (узимања картица) садржи укупно 9 трака, од чега 3 реверзибилне. 

Поред саобраћајног платоа, смештен је паркинг за путничка возила (службени паркинг), са 75 паркинг места, као и паркинг за хаварисана возила са 17 паркинг места.

Источно од саобраћајног платоа, са уласком из смера Ниша, смештена је база за одржавање аутопута са уобичајеним садржајима: управни објекат са гаражом за путничка возила и магацином, перионица и солана, и гаража за камионе. Паркингу се приступа са постојећег локалног пута који се реконструише у потребној дужини (од око 370м), ради ситуационог и нивелационог уклапања у пројектоване садржаје. Пројектом је предвиђено усклађивање трасе локалног пута, који пролази испод подвожњака, са изменама на подвожњаку (продужен је на западну страну за 8.60м).

Сам објекат наплате путарине је намењен за смештај људства и опреме за послове наплате путарине на аутопуту. Објекат је предвиђен на пасарели изнад саобраћајних трака и кабина. Укупна дужина објекта надстрешнице  је приближно 119.3м, а ширина 20.04.м. Конструкција објекта је изведена од челика са фасадном облогом од термоизолованих панела. На средишњем делу објекта, изнад конструкције надстрешнице, предвиђен је канцеларијски простор смештен у три кубуса, од чега су два дужине 24,40 м, а средишњи 42,40м и ширине 11м. Сва три кубуса су повезана везним ходницима дим. 2.7 x 4.9 m. Минимална чиста висина између коте асфалта и доње ивице конструкције надстрешнице  је 4.8м. За пешачку комуникацију запослених, предвиђена је пешачка пасарела целом дужином наплате, тј. у дужини надстрешнице. Вертикална комуникација са кабинама и острвима предвиђено је да се остварује са укупно четири челична степеништа и једним путничким лифтом. Дуж пешачке комуникације на пасарели предвиђена је покретна трака за транспорт кабастог/канцеларијског/ материјала до магацинског простора.

 

Изградња саобраћајног платоа, поред уобичајних пројектантских изазова, изискивала је и додатне захтеве:

- Заштиту и измештање трасе канала магистралног цевовода Макиш - Младеновац ø1200, у дужини од 330 м

- Измештање трасе Безименог потока у дужини од 700 м. Ново регулисано корито потока је димензија у основи 3,0м, са косинама обала од 1:1,5, дубинама укопавања од 6,0м и ширином у круни канала преко 15,0м. Регулација корита се изводи од камена у бетону.  

- Укрштање трасе Безименог потока и магистралног цевовода Макиш – Младеновац. Укрштање је изведено денивелацијом магистралног цевовода, тј. променом подужног нагиба дела магистралног цевовода, те је пројектовано да он пролази испод корита Безименог потока и делом и испод самог саобраћајног платоа. 

- Прикључење дистрибутивног гасовод на постојећи магистрални гасовод. Укупна дужина прикључног гасовода износи око 558м и налази се делом испод зелене површине, паркинга, тротоара и интерне саобраћајнице. 

- Реконструкцију постојећег подвожњака на км 605+965.80, која се састоји из уклањања постојеће и извођења нове коловозне плоче за прихват и пренос меродавног саобраћајног оптерећења, В600+В300. Осим реконструкције постојећег подвожњака предвиђено је и његово продужење са постојрћих 26.2 м на 35.0 м.

Поред претходно наведених грађевинских радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице, потребно је поменути и остале радове без којих наплатна станица не би могла да функционише, а који се односе на осветљење и виде надзор новог објекта, напајање електричном енергијом и обележавање саобраћајном сигнализацијом и опремом новог профила.

За напајање комплекса чеоне наплатне станице предвиђена је изградња нове трафо станице, а као резервна варијанта у случају нестанка струје биће инсталиран дизел електрични агрегат са аутоматским стартом и УПС уређаји. У циљу уштеде енергије предвиђено је да спољашње осветљење целог комплекса буде изведено постављањем светиљки са ЛЕД извором светлости.  

У циљу праћења саобраћаја и осталих активносту у зони комплекса чеоне наплатне станице и базе за одржавање путева биће инсталирано укупно 70 камера у HD ready резолуцији. Од наведених 70 камера, 50 камера ће бити инсталирано на саобраћајном платоу, а преосталих 20 у зони базе за одржавање путева. Камере се поред високе резолуције одликују и могућношћу давања квалитетних снимака и у потпуном мраку.

У складу са данашњим трендовима енергетске ефикасности и уштеде енергије,  грејање/хлађење комплекса решено је путем двоцевних вентилатор-конвектора ("fan coil"-a) који раде у режиму 50/45oC (зими) и 7/12oC (лети). За грејање/хлађење управног објекта предвиђени су парапетни fan coil апарати, док су у наплатним кабинама предвиђени подплафонски - касетни fan coil апарати. Регулација температуре је локална - по просторијама, а пребацивање лето/зима је централно.

Примењеним решењима саобраћајне сигнализације врши се смиривање саобраћаја на прилазима чеоној наплатној станици, са циљем безбедног одвијања саобраћаја и у условима смањене видљивости. Пројекат обухвата ознаке на коловозу, стандардне саобраћајне знакове, знакове обавештења, знакове за објекте наплате путарине, техничка средства за успоравање саобраћаја на путевима (вибро траке), заштитну ограду за возила и ублаживаче удара. Пројектованом сигнализацијом учесници у саобраћају се транспарентно информишу о наиласку на чеону наплату; каналише се саобраћајни ток; организује пролазак возила без дужег задржавања и повећава безбедност особља задужених за наплату путарине. Поред примене стандардних саобраћајних знакова са применом ретрофлектујућих материјала класе III, примењени су и специјални (нестандардни) саобраћајни знакови, тј. ЛЕД-информативни дисплеји са „натписом” и ЛЕД-информативни дисплеји са променљивим симболима.

На крају битно је напоменути да се сви радови на изградњи чеоне наплатне станице „Врчин“ и базе за одржавање путева финасирају из средстава ЈП „Путеви Србије“ и да ће због своје комплексности, кратког рока за извођење и извођења радова под саобраћајем, представљати изазов како за Извођача, тако и за представнике Стручног надзора и Инвеститора. Имајући у виду стручност и опремљеност свих укључених у реализацију једног овако комплексног објекта, тај задатак ће успешно бити реализован. Након завршетка радова пропусна моћ нове чеоне наплатне станице „Врчин биће значајно већа у односу на постојећу наплатну станицу „Бубањ Поток“, те ће тиме бити неутралисане досадашње гужеве карактерситичне за летње месеце.   

Одвијање саобраћаја:

У складу са Пројектом регулисања саобраћаја, током извођења радова на изградњи Комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“, режим саобраћаја у зони извођења ће се одвијати према фазама, у зависности од напретка радова.

У периоду од 10.03.2017.г. до 31.03.2017.г. на снази је фаза VIII која обухвата радове на уклапању постојећег профила аутопута у будући саобраћајни профил комплекса чеоне наплатне станице Радовима је обухваћена санација коловоза на десној саобраћајној траци из смера од Београда ка Нишу, реконструкција подвожњака и израда канализационе и електроенергетске инсталације.

Саобраћај из правца Београд - Ниш биће преусмерен из десне саобраћајне траке у леву саобраћајну траку преко новоизграђеног службеног пролаза и даље кроз ново изграђене терминале комплекса чеоне наплатне станице. Саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком.

Из смера Ниш - Београд саобраћај ће бити преусмерен преко новоизграђених терминала комплекса чеоне наплатне станице и одвијаће се у две саобраћајне траке.


Штампа