Уштеда енергије и смањење утицаја на животну средину приликом изградње и одржавања путева, уз осврт на животни циклус пута

У оквиру обимног плана ЈП „Путеви Србије“ за развој система менаџмента енергијом, промовисања енергетске ефикасности и уштеде енергије – разматра се и следећи сегмент: како се може уштедети енергија (потрошње горивa) приликом изградње и одржавања путева, што је неминовно праћено и смањењем негативних утицаја на животну средину.

Операције изградње путева често захтевају знатне количине енергије у облику фосилних горива, стварајући тако знатне емисије гасова са ефектом стаклене баште. Иако се ефикасност потрошње тешке грађевинске опреме детаљно проучава, одлучили смо да се пажња посвети и начину на који се планира процес изградње у циљу смањења потрошње енергије и емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Одељењe за енергетски менаџмент Сектора за стратегију, пројектовање и развој,  ЈП „Путеви Србије“ израђена је „Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута“. Ова студија приказује светска истраживања и даје оквир и полазну тачку за процену сваког будућег пројекта (на нивоу анализа варијанти) у циљу сагледавања животног циклуса пута и примене превентивних концепата заштите животне средине и здравља људи, уз поштовање законски дефинисаних процедура и увођењем иновативних принципа. ЈП „Путеви Србије“ наставља да ради на побољшању управљања енергијом и препознавању и спречавању негативних утицаја пута на животну средину. Ова студија је први корак у детаљној техничкој анализи одрживих путева.

Циљ израде ове студије је да се побољшају критична подручја изградње путева која могу имати значајан утицај на укупну одрживост:

  • Потрошња горива (приликом транспорта материјала са локације, између постројења и локације, и саме грађевинске операције).
  • Емисија издувних гасова и честица.
  • Кашњења у саобраћају, загушења и емисије буке настале током изградње.
  • Перформансе коловоза и укупни животни век (као резултат квалитета градње).

Извршена је квантификација потрошње енергије у свакој фази животног циклуса и процењено је еколошко оптерећење применом фактора емисије у околину по сваком извору енергије.

Изградња новог пута је енергетски веома захтеван процес. Најинтензивнији процес је производња асфалтних смеша, и процењено је да се овде утроши око 92,4 - 92,9% енергије. С друге стране, транспорт материјала и смеша троши око 5,7 - 6,3% енергије, а процеси постављања троше 1,0 - 1,8% енергије.

Неки од података до којих се дошло у студији су да се приликом одржавања асфалтних површина различитим методама рециклирања на лицу места (хладно рециклирање у односу на вруће рециклирање) остварују уштеде енергије од 35 – 40% у односу на конвенционалне технике.

Потенцијалне уштеде енергије због модификације руте биле би између 12% и 34%, што би увело као фактор енергетске импликације при пројектовању нових путева, са циљем да се смањи укупна енергија која се користи у изградњу и код коришћења путева. Процењена је енергија (потрошња горива) која се користи за бројне стазе и врсте путева. Прорачун потрошње енергије у саобраћају узео би у обзир геометрију пута, карактеристике и услове површине пута, детаље возила, понашање у вожњи, као и метеоролошке услове.

Пракса изградње путева значајно се променила у последњих неколико деценија. Коришћење нових технологија довело је до побољшања квалитета коловоза и ефикасности изградње уз истовремено смањење утрошене енергије и утицаја на животну средину. Нова пракса изградње, заједно са одговарајућим структурним дизајном коловозне конструкције, може пружити значајна побољшања укупних перформанси и одрживости.

Одрживи путеви се граде тако да смање утицај на животну средину, а пројектовање узима у обзир циклусе животног пута који се могу унапредити на овом нивоу новим методама и иновацијама. Сам обим радова који се преузимају приликом изградње државних путева налаже да се истраже мере којима се даље може смањити утицај на животну средину. Анализа других студија случаја (Уштеда енергије у пројектовању, одржавању и коришћењу коловозне конструкције (ECRPD) изграђена на IERD пројекту (ECRPD 2010)) је показала да се уштеда енергије може постићи у свим испитиваним фазама живота на путу, и то:

  • Изградња: до 47%
  • Одржавање: до 30%
  • Рад: до 20%

ЈП „Путеви Србије“, као резултат анализе елемената пројектовања, технологија и организације извођења радова на изградњи и одржавању, има могућност да на основу података, који су стандардни део техничке документације, процени могуће ризике грађења, односно додатно унапреде разумевање утрошка енергије у свим фазама, пратеће еколошке последица и спрече прекомерно коришћење енергије и негативан утицај на животну средину.

Истраживања која су спроведена обухватају податке о томе колико рад грађевинских машина и организација изградње утичу на загађење и одрживост пута; рачунање трошкова које то загађење ствара заједници; као и инжењерско знање и искуство о коришћењу грађевинских машина и раду у реалним условима у Србији. У наредном периоду планира се и развој система за оцену и вредновање и утицаја на здравље људи.

Важан резултат ове Студије јесте и софтверски алат који омогућава да се на основу пројекта пута и његовог предмера брзо и поуздано идентификују индикатори утицаја на животну средину (угљен-диоксид (CO2), оксиди азота (NOx), сумпор-диоксид (SO2), суспендоване честице ПМ2.5 и ПМ10).

Поред тога што је ефикасан, овај метод пружа ЈП „Путеви Србије“ прилику да изабере најбољу варијанту пројекта, тако што ће сагледати целокупну цену пројекта, укључујући и квантификацију и валоризацију еколошких ефеката, односно утицаја на здравље људи.

Прикупљањем ових података се обезбеђује потребан ниво квалитета радова и редукују ризици за животну средину и здравље људи.

На основу предложене методологије ЈП „Путеви Србије“ могу једноставно да прошире своје пројектне задатке за израду техничке документације и добију систематску и неспорну оцену еколошких последица изградње пута, како мерено у конкретним емисијама, тако и прерачунато у „еколошке трошкове“.

Током избора оптималне варијанте изградње пута сада је могуће унети и параметар „еколошких трошкова“, а касније и трошкова утицаја на здравље људи. На тај начин ће ЈП „Путеви Србије“ бити у могућности да сагледају целокупну цену изградње и изаберу заиста најбољу варијанту техничке документације.

Пример анализе дат у наставку:

Студију можете прочитати на линку:
https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/Studija-primene-sist-gradjenja-u-drz-putn-sist-sa-najmanje-utic-na-ZS-uz-osvrt-na-zivotni-ciklus-puta.pdf


Штампа