02.07.19. Јавна набавка бр. 64/2019 - Изградња новог моста преко Подвршке реке на km 20+684 државног пута I-Б реда бр. 35, деоница: Милутиновац - Брза Паланка (ID 3504)

02.07.19. Позив за подношење понуда

02.07.19. Конкурсна документација

18.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.08.19. Одлука о додели уговора

27.08.19. Обавештење о закљученом уговору

01.04.20. Измена уговора о јавној набавци