04.03.19. Јавна набавке бр. 81/2018 - Појачано одржавање укрштаја државног пута IБ реда бр. 13 (km 71+821) и улице Башаидски друм у Кикинди (кружна раскрсница)


Штампа