04.03.19. Јавна набавке бр. 81/2018 - Појачано одржавање укрштаја државног пута IБ реда бр. 13 (km 71+821) и улице Башаидски друм у Кикинди (кружна раскрсница)

04.03.18. Позив за подношење понуда

04.03.18. Конкурсна документација

25.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.05.19. Одлука о додели уговора

05.06.19. Обавештење о закљученом уговору