04.09.17 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 118/2017 – Појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места С.Карловци) до км 142+400

04.09.17. Позив за подношење понуда

04.09.17. Конкурсна документацијa

15.09.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.09.17. Адендум бр.1

27.09.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

04.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

04.10.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.10.17. Адендум бр.2

09.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.10.17. Одлука о додели уговора

10.11.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

05.04.18. Обавештење о закљученом уговору