14.06.16. Јавна набавка бр. 121-a/2015 - Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања на km 390+050

14.06.16. Позив за подношење понуда

14.06.16. Конкурсна документација

15.06.16. Адендум бр.1

16.06.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.07.16. Одлука о додели уговора

20.07.16. Обавештење о закљученом уговору

20.07.16. Одлука о измени уговора