22.08.17. Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 109/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу IБ реда број 29, мост преко реке Увац, деоница: Аљиновићи - Сјеница km 335+627

03.08.17. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

03.08.17. Конкурсна документација

30.08.17. Одлука о додели уговора

07.09.17. Обавештење о закљученом уговору