26.09.19. Јавна набавка бр. 76/2019 - Изградња инсталација јавног осветљења раскрснице државног пута I-Б реда бр. 24 и државног пута I-Б реда бр. 23 и осветљење путног објекта Камиџорски мост

26.09.19. Позив за подношење понуда

26.09.19. Конкурсна документација

04.10.19. Адендум бр.1

04.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

21.10.19. Адендум бр.2

21.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.12.19. Одлука о додели уговора

10.01.20. Обавештење о закљученом уговору