29.03.19. Јавна набавке бр. 24/2019 - Изградања државног пута II-A реда бр. 197 деоница: Голијска Река – Преко Брдо (од km 0+000,00 до km 3+544,47) и државног пута II-A реда бр. 198 деоница: Преко Брдо – Одвраћеница (од km 0+160.636 до km 11+937.895)


Штампа