29.03.19. Јавна набавке бр. 24/2019 - Изградања државног пута II-A реда бр. 197 деоница: Голијска Река – Преко Брдо (од km 0+000,00 до km 3+544,47) и државног пута II-A реда бр. 198 деоница: Преко Брдо – Одвраћеница (од km 0+160.636 до km 11+937.895)

29.03.19. Позив за подношење понуда

29.03.19. Конкурсна документација

01.04.19. Адендум бр.1

22.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

22.04.19. Адендум бр.2

03.05.19. Одлука о додели уговора

08.05.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru