01.03.18. Јавна набавка бр. 15/2017 - Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада...

01.03.18. Позив за подношење понуда

01.03.18. Конкурсна документација

20.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

20.04.18. Одлука о додели уговора - Партија 1

20.04.18. Одлука о обустави поступка - Партија 2

03.05.18. Обавештење о обустави поступка - Партија 2

15.05.18. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1