04.04.19. Јавна набавка бр. 19/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш - Перлез (Тител)

04.04.19. Позив за подношење понуда

04.04.19. Конкурсна документација

08.04.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

08.04.19. Адендум бр.1

08.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

12.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.05.19. Одлука о обустави поступка

13.05.19. Обавештење о обустави поступка