04.07.19. Јавна набавка бр. 55/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр.179, у месту Дракчићи, деоница: Дракчићи - Краљево (Јарчујак)

04.07.19. Позив за подношење понуда

04.07.19. Конкурсна документација

02.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Обавештење о закљученом уговору