06.06.17. Јавна набавка бр. 30/2017 - Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина

06.06.17. Позив за подношење понуда

06.06.17. Конкурсна документација

06.06.17. Прилог уз конкурсну документацију

20.07.17. Одлука о додели уговора

26.07.17. Обавештење о закљученом уговору