08.10.19. Јавна набавка бр. 90/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр.129, деоница: Шајкаш – Перлез

08.10.19. Позив за подношење понуда

08.10.19. Конкурсна документација

25.10.19. Одлука о додели уговора

08.11.19. Обавештење о закљученом уговору