11.09.19. Јавна набавка бр. 80/2019 - Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA–A5 (Е-761) у Мрчајевцима

11.09.19. Позив за подношење понуда

11.09.19. Конкурсна документација

27.09.19. Адендум бр.1

27.09.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.10.19. Адендум бр.2

03.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.10.19. Адендум бр.3

07.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.10.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.10.19. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

03.12.19. Одлука о додели уговора

22.01.20. Обавештење о закљученом уговору