11.09.19. Јавна набавка бр. 82/2019 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда Параћин – Зајечар – Неготин

11.09.19. Позив за подношење понуда

11.09.19. Конкурсна документација

23.09.19. Адендум бр.1

23.09.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.09.19. Адендум бр.2

27.09.19. Адендум бр.3

27.09.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.10.19. Адендум бр.4

03.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.10.19. Адендум бр.5

07.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.10.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

08.10.19. Адендум бр. 6

08.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

18.10.19. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

22.01.20. Одлука о додели уговора

19.02.20. Обавештење о закљученом уговору


Штампа