12.02.19. Јавна набавка бр. 153/2018 - Ажурирање методологије за преглед и вредновање стања мостова и израда нових апликација за управљање Базом података о мостовима

12.02.19. Позив за подношење понуда

12.02.19. Конкурсна документација

12.02.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

15.03.19. Одлука о додели уговора

08.04.19. Обавештење о закљученом уговору