12.12.17. Јавна набавка бр. 185/2017 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 27, од Лазаревца до Аранђеловца

12.12.17. Позив за подношење понуда

12.12.17. Конкурсна документација

12.12.17. Прилози уз конкурсну документацију

02.02.18. Одлука о додели уговора

27.02.18. Обавештење о закљученом уговору