15.01.19. Јавна набавка бр. 1/2019 - Геодетски елаборат за решавање имовинско - правних односа на државном путу IБ реда број 24 на територији Баточине

15.01.19. Позив за подношење понуда

15.01.19. Конкурсна документација

15.01.19. Прилози уз конкурсну документацију

29.01.19. Одлука о додели уговора

01.02.19. Обавештење о закљученом уговору