15.05.19. Јавна набавка бр. 18/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIA реда бр.100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци од km 132+369 до km 135+580, L=3,21km


Штампа