15.05.19. Јавна набавка бр. 42/2019 - Пројекат препарцелације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате – Прељина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци и поддеоница: Мрчајевци - Прељина

15.05.19. Позив за подношење понуда

15.05.19. Конкурсна документација

20.05.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.06.19. Одлука о додели уговора

17.07.19. Обавештење о закљученом уговору