17.07.19. Јавна набавка бр. 60/2019 - Teхничкa контрола техничке документације побољшања д.п. IA-A1 (E-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: од km 1+125 до km 14+800

17.07.19. Позив за подношење понуда

17.07.19. Конкурсна документација

22.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

27.08.19. Одлука о додели уговора

25.09.19. Обавештење о закљученом уговору