20.02.20. Јавна набавка бр. 95/2019 - Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIA реда бр.100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци од km 129+673 до km 132+369, L=2,70 km


Штампа