23.05.18. Јавна набавка бр. 26/2018 - Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)

23.05.18. Позив за подношење понуда

23.05.18. Конкурсна документација

24.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда 2

25.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда 3

28.05.18. Појашњења у вези са припремањем понуда 4

30.05.18. Адендум бр.1

14.06.18. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

14.12.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

14.12.18. Измењена конкурсна документација

31.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда 5

11.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 6

08.04.19. Одлука о додели уговора

07.05.19. Обавештење о закљученом уговору