28.09.18. Јавна набавка бр. 77/2018 - План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости реконструкције и изградње државног пута IБ реда бр. 19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик од km 0+000 до km 13+700 (L=13,70km)

28.09.18. Позив за подношење понуда

28.09.18. Конкурсна документација

28.09.18. Прилози уз конкурсну документацију

03.10.18. Адендум бр.1

19.10.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

11.12.18. Одлука о додели уговора

14.01.19. Обавештење о закљученом уговору