28.11.18. Јавна набавка бр. 121/2018 - Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш - Пожаревац - Велико Градиште - Голубац

28.11.18. Позив за подношење понуда

28.11.18. Конкурсна документација

21.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.01.19. Одлука о додели уговора

27.02.19. Обавештење о закљученом уговору