О нама

ЈП „Путеви Србије“ основано је сходно Закону о јавним путевима (Сл. Гласник РС, број 101/05) и обавља стручне послове који се односе на трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту, експлоатацију, изградњу, реконструкцију, организацију и контролу наплате путарине, развој и управљање државним путевима првог и другог реда у Републици Србији.

Путеви, као добра у општој употреби, су државна својина, а управљање државним путем је делатност од општег интереса.

Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из накнаде за употребу државног пута – путарине, финансијских кредита, буџета Републике Србије и других извора у складу са законом.

Карта референтног система државних путева
Путна мрежа је једна од највећих капиталних вредности у Републици Србији, на чијој територији има 16.844,287 km државних путева I и II реда. 

Државни путеви I А реда (ауто-путеви) – 962,340 км (септембар 2019.г.)
Државни путеви I Б реда - 4.516,760 km
Државни путеви II А реда - 7.903,081 km
Државни путеви II Б реда - 3.462,106 km

На државним путевима Републике Србије тренутно је евидентирано 2.960 мостова укупне површине преко 1.000.000.м2 чија је вредност процењена на око 900 милиона евра. Од тог броја 377 мостова је на ауто-путевима.

Мостови су различите старости, најразличитијих облика и начина градње, од дрвета, камена, бетона, преднапрегнутог бетона, челика, и различитих статичких система, распона и дужина од 5 до 2212 метара, колико је дугачак мост преко реке Дунав код Бешке.

Република Србија на државним путевима има 14 великих мостова и то 8 мостова преко реке Дунав и 6 мостова преко реке Саве. 

На државним путевима у Србији изграђено је 85 тунела, укупне дужине 14 километара. На ауто-путевима налази се 6 тунела (два још увек нису пуштена у саобраћај).

Тунели су различите старости, различите технологије градње у разноликим геолошким срединама. Најдужи тунел је Шарган, на правцу од Кремне ка Вишеграду, дужине 775 м. Највећа концентрација ових објеката је на Ђердапској магистрали, има их 26. Укупно 39 путних тунела у Србији  је дуже од 100 м.


Циљеви ЈП ,,Путеви Србије“

Основни циљ ЈП „Путеви Србије“ је спречавање пропадања путева, очување вредности мреже путева и њено побољшање, одржавање путева, улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката. Сва улагања су у складу са стратешким опредељењем Републике Србије у сектору друмског транспорта да се функционално интегрише у европску мрежу путева. 

ЈП „Путеви Србије“ брине и о безбедности саобраћаја кроз отклањање опасних места, као и о заштити животне средине кроз елиминисање или смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину, поштујући све прописане процедуре у складу са важећом законском регулативом.

Побољшање саобраћајних веза ЈП „Путеви Србије“ постиже кроз квалитетно, ефикасно и равномерно повезивање привредних подручја, покрајина и региона унутар Републике Србије, посебно стављајући акценат на побољшање транспортних веза  између развијенијих и мање развијених привредних подручја. Истовремено се ради на ефикаснијем повезивању Републике Србије са окружењем, пре свега са суседним земљама, повећањем протока саобраћаја отклањањем уских грла у пограничним зонама. Саобраћајна и економска валоризација географског, међународног и саобраћајног положаја Републике Србије у окружењу постиже се активним учешћем у интегративним процесима региона Западног Балкана, Југоисточне Европе и Дунавске регије. Уједно, посебна пажња се поклања укључивању у систем брзих саобраћајница европског значаја, намењених првенствено транзитном и туристичком саобраћају, пре свега на Коридору 10.

ЈП „Путеви Србије“ тежи смањењу степена задужености и рационализацији трошења на свим нивоима. Веома су важни сарадња са међународним финансијским институцијама и повећање прихода по основу накнаде за употребу државног пута, изградњом и укључивањем свих новоизграђених деоница ауто-пута у систем наплате путарине. Такође, тежи се увођењу у систем наплате свих корисника путног земљишта.

ЈП „Путеви Србије“ тежи побољшању квалитета услуга које се пружају корисницима путева, као и унапређењу информисања, управљања квалитетом и контроле квалитета. Упошљавањем капацитета предузећа за путеве и грађевинских предузећа подстичу се укупни привредни токови.

Један од циљева је и побољшање капацитета за обједињено стратешко планирање и управљање државним путевима и имовином ЈП ,,Путеви Србије“ у складу са принципима стратешке релевантности у процесу приоритизације пројеката и националним прописима и међународним стандардима, уважавајући одлуке Националног одбора за инвестиције Владе Републике Србије и ресорног министарства. ЈП „Путеви Србије“ послује у складу са хармонизацијом са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарством. Ефикасно се примењују системи управљања квалитетом према два важна међународна стандарда ISO 9001:2008  (систем управљања квалитетом рада) и OHSAS 18001:2008 (систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду). ЈП „Путеви Србије“ ради на побољшању информационог система, перманентној обуци и усавршавању кадрова, као и повећању ефикасности и ефективности свих процеса.


Штампа