Почетак изградње петље „Петлово брдо“

Поштовани грађани,

После четири године интензивних преговора са грађанима насеља „Петлово брдо“, удружењима грађана и другим заинтересованим странама, ЈП „Путеви Србије“ су, уз директну комуникацију са заинтересованим грађанима израдили нов пројекат којим се омогућава завршетак изградње петље „Орловача“ и изградња петље „Петлово Брдо“.

Сагласно споразуму о нагодби који је током 2016. године потписан са подносиоцима жалбе, ЈП „Путеви Србије“ су током 2017. године израдили нови пројекат који подразумева следеће:

1. Биће изграђена нова траса Ибарске магистрале од петље „Орловача“ до „Метроа“. Ибарска магистрала ће бити „исправљена“, односно биће уклоњено постојеће небезбедно решење у зони укрштаја магистрале са кружним путем Раковица - Железник.

2. Биће изведена само прва фаза пројекта петље „Петлово брдо“, односно неће се градити директна и индиректна рампа у зони парк-шуме „Борићи“.

3. Очуваће се готово целокупни зелени појас у оквиру парк шуме „Борићи“ (87%), т.ј. биће сачувано више од 1400 постојећих стабала. Стабла која ће бити посечена за потребе пролаза Ибарске магистрале кроз обод парк-шуме „Борићи“ биће комплетно надокнађена интензивним пошумљавањем, односно засадом нових младица у зони парк шуме. У ове сврхе је уз укључење ЈП „Зеленило Београд“ израђен и посебан пројекат озелењавања који ће се реализовати током изградње петље.

4. Ибарска магистрала биће проширена са супротне, ненасељене стране у односу на насеље „Петлово брдо“. Постојећа магистрала у зони комерцијалних садржаја остаје на свом месту и ниједан постојећи објекат неће бити угрожен реализацијом пројекта.

5. Грађанима и свим власницима комерцијалних објеката уз Ибарску магистралу обезбедиће се безбедан прилаз на Ибарску магистралу изградњом кружне раскрснице у зони укрштаја магистрале и улице Ђује и Драгољуба.

6. Грађани Петловог брда су својим иницијативама и предлозима омогућили да Измењени пројекат петље „Петлово брдо“ у себи садржи и два додатна бенефита:
- У парк шуми „Борићи“ биће изграђено модерно игралиште за децу, без оштећења или сече иједног додатног стабла.
- Бука од саобраћаја са магистрале биће значајно редукована у зони парка и насеља изградњом зида за заштиту од буке на делу магистрале поред парк шуме „Борићи“.

Почетак реализације пројекта је планиран за јесен 2017. године.

ЈП „Путеви Србије“ се захваљују свим грађанима, удружењима грађана и другим заинтересованим странкама које су својим учешћем у преговорима, давањем предлога и сугестија омогућили да се првобитно пројектно решење измени на начин који подразумева безбедно одвијање саобраћаја на овом делу магистрале уз истовремено неутралисање негативних утицаја пројекта како на природно тако и на социјално окружење.

Срдачан поздрав свима,

ЈП „Путеви Србије“

Петља „Петлово брдо“ - документација

ico-pdf План укључивања заинтересованих страна, Април 2016.

ico-pdf Споразум о нагодби – Петља Петлово Брдо

ico-pdf Механизам жалбе - Алгоритам активности

ico-pdf Презентација Пројекта петље “Петлово Брдо”

ico-pdf Финални извештај о одржаним јавним консултацијама за пројекат изградње Петље „Петлово Брдо“, децембар 2015.

ico-pdf Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnog okruženja (ESAP), projekat petlje "Petlovo brdo"

ico-pdf Позив на јавне консултације

ico-pdf Информација о јавним консултацијама и планираним активностима

ico-pdf Анкетни лист