01.12.17. Javna nabavka br. 125/2017 - Ormarići za inkasante

01.12.17. Poziv za podnošenje ponuda

01.12.17. Konkursna dokumentacija

08.12.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

09.01.17. Odluka o dodeli ugovora

29.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru