14.12.18. Javna nabavka br. 161/2017 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

14.12.18. Poziv za podnošenje ponuda

14.12.18. Konkursna dokumentacija

11.01.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

24.01.19. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

24.01.19. Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

22.02.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

22.02.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2