15.09.17. Javna nabavka br. 57/2017 - Materijal i oprema za realizaciju projekta poboljšanja javnog osvetljenja na autoputu od čvora “Dobanovci” do “TP Lasta” (prolaz kroz Beograd)

15.09.17. Poziv za podnošenje ponuda

15.09.17. Konkursna dokumentacija

06.10.17. Adendum br.1

06.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

09.10.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.10.17. Adendum br.2

12.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.10.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

27.10.17. Odluka o dodeli ugovora

09.11.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru