23.10.18. Javna nabavka br. 44/2018 - Nabavka mineralne vode, sokova, čaja, kafe i dr. za potrebe Sektora naplate putarine, Sektora investicija i RC «Sever»

23.10.18. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.18. Konkursna dokumentacija

25.10.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

14.11.18. Odluka o dodeli ugovora

13.12.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru