24.02.17. Javna nabavka br. 157/2016 – Svetleći panoi – cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica (en)

24.02.17. Poziv za podnošenje ponuda

24.02.17. Konkursna dokumentacija

02.03.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

03.03.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

03.10.17. Odluka o dodeli ugovora

06.09.18. Odluka o obustavi postupka

12.09.18. Obaveštenje o obustavi postupka