07.11.19. Javna nabavka br. 105/2019 - Periodični pregled i kontrola gromobranskih instalacija, ispitivanje elektroinstalacija niskog napona u objektima

07.11.19. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.19. Konkursna dokumentacija

15.11.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.12.19. Odluka o dodeli ugovora

29.01.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru