10.12.15. Javna nabavka br. 129/2015 - Usluga mobilne telefonije (en)

10.12.15. Poziv za podnošenje ponuda

10.12.15. Konkursna dokumentacija

21.12.15. Adendum br.1

21.12.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.12.15. Adendum br.2

25.12.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.12.15. Adendum br.3

30.12.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

05.01.16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

24.02.16. Odluka o dodeli ugovora

14.03.16. Odluka o dodeli ugovora bez odlaganja

23.03.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru