11.04.19. Javna nabavka br. 30/2019 - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda za period 2016. - 2018. godine

11.04.19. Poziv za podnošenje ponuda

11.04.19. Konkursna dokumentacija

16.05.19. Odluka o dodeli ugovora

06.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru