21.04.17. Javna nabavka br. 17/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 152, od Topole do Bućinog groba

21.04.17. Poziv za podnošenje ponuda

21.04.17. Konkursna dokumentacija

21.04.17. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

26.04.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.04.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

09.05.17. Odluka o dodeli ugovora

19.05.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru