21.09.18. Javna nabavka br. 89/2018 - Izrada izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac - Loznica i izrada Idejnog projekta

21.09.18. Poziv za podnošenje ponuda

21.09.18. Konkursna dokumentacija

21.09.18. Prilog Revizija - Usvojeno IDP RU-SA Hrtkovci-Sava 2014

21.09.18. Prilog Revizija - Usvojeno IDP RU-SA Jarak-Hrtkovci 2014

03.10.18. Adendum br.1

05.10.18. Adendum br.2

05.10.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.10.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

08.11.18. Odluka o dodeli ugovora

03.12.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru